چشم انداز
دست یابی به جایگاهی برتر و سازمانی پیشرو در زمینه ارائه راهکارهای سازمانی
مفهوم لوگو
فرمت کلی R برگرفته از نام ثبتی شرکت که با امتداد آن در یک مسیر نه چندان آسان حرکتی رو به رشد و تعالی را برای سازمان به تصویر میکشد