PMIS استقرار سیستمهای اطلاعاتی مدیریت پروژه در حوزه ساخت تجهیزات
طراحی و پیاده سازی سیستمهای نرم افزاری مدیریت پروژه در زمینه ساخت تجهیزات