۱۳۹۳/۰۹/۲۶ ۰۱:۳۵:۲۶ عصر شرکت در نمایشگاه بین المللی کامپیوتر واتوماسیون اداری.... مشاهده جزییات...آرشیو

نرم افـزار ارزیابی عملکـرد کارکنــان
1.94.05.03
اخرین ورژن
10735
تعداد بازدید
05/09/2015 1:29:12 PM
تاریخ ارسال
نرم افـزار ارزیابی عملکـرد کارکنــان

امروزه سازمان ها با محيط هاي پرچالش دروني و بيروني روبرو هستند. از اين رو، ضرورت تغيير در ساختارهاي سنتي احساس مي‌شود از جمله تغيير در ارزيابي عملكرد. بدين دليل در سال هاي اخير ارزيابي عملكرد به عنوان يكي از راهبردهاي توسعه منابع انساني و در نتيجه بهبود كيفيت ارائه محصول و خدمات اهميت زيادي پيدا کرده است. روشن است كه منابع انساني شايسته و خلاق، مؤثرترين سرمايه سازمان ها براي ارائه خدمات مطلوب به مشتري به حساب مي آيد

قابليتهاي نرم افزار :

 • تعيين اهداف ارزيابي عملکرد و تبديل نتايج به مقادير ريالي پاداش با توجه به مدلهاي از پيش تعيين شده(بسته به نياز سازمان طراحي ميشود)
 • ارزشيابي هاي متفاوت همزمان در سازمان
 • دوره هاي متفاوت ارزيابي(مقطعي، روزانه، هفتگي، ماهانه و...)
 • دوره پاسخ دهي به پرسشهاي ارزيابي مجزا از دوره ارزيابي و کنترل مهلت پاسخ دهي
 • استفاده از روشهاي متنوع ارزشيابي عملکرد
 • ارزشيابي افراد با شرح وظايف
 • تعيين ارزيابهاي متفاوت در هر ارزيابي با ضرايب وزني متفاوت
 • تفکيک امکانات با توجه به نقش هر فرد در سيستم ارزيابي(مدير ارزيابي سيستم، ارزياب، تائيد کننده، ارزيابي شونده)
 • تعريف چارت،واحد, پست و مشاغل سازماني با الگوي درختواره
 • پيشنهاد دهي توسط ارزياب
 • تائيد ارزيابي توسط مافوق(جديد)

بازخورد

روش مناسبی در زمینه توسعه کیفیت رهبری ومدیریت توسعه است.این فرآیند سیکل کاملی است که خلاصه بازخوردی از همه افراد در مورد جنبه های مختلف سبک رهبری ومدیریت وعملکردشان ارائه می کند وبازخورد به صورت ذیل به افراد اعمال خواهد شد.

 • پاداش
 • ادامه همکاری
 • قطع همکاری
 • پیشنهاد ارتقا
 • پیشنهاد جایگزینی
 • درخواست تشویق
 • درخواست تنبیه
 • آموزش
 • رسیدگی به اعتراض

و...

ایجاد الگوی مناسب و ارسال  الگو با sms یا email

ایجاد الگوی مناسب و ارسال  الگو با sms یا email به ارزیاب یا ارزیابی شوند امکان پذیر می باشد 

همچنین برنامه ارزیابی عملکرد امکان ثبت سرور ایمیل و exchange شرکت یا سازمان برای ارسال پیامها به پرسنل را دارد