نرم افزار ارزیابی عملکرد کارکنان

دانلود کاتالوگ محصول
اخرین ورژن
1.0
تعداد بازدید
1936
تاریخ ارسال
Nov 19 2013 12:00AM

امروزه سازمان ها با محيط هاي پرچالش دروني و بيروني روبرو هستند. از اين رو، ضرورت تغيير در ساختارهاي سنتي احساس مي‌شود از جمله تغيير در ارزيابي عملكرد کارکنان. بدين دليل در سال هاي اخير ارزيابي عملكرد کارکنان به عنوان يكي از راهبردهاي توسعه منابع انساني و در نتيجه بهبود كيفيت ارائه محصول و خدمات اهميت زيادي پيدا کرده است. روشن است كه منابع انساني شايسته و خلاق، مؤثرترين سرمايه سازمان ها براي ارائه خدمات مطلوب به مشتري به حساب مي آيد از اینرو شرکت رایان پرداز تقطیران اقدام به طراحی و تولید نرم افزار ارزیابی عملکرد کارکنان در این راستا نمود.

قابليتهاي نرم افزار ارزیابی عملکرد کارکنان :

 • تعيين اهداف ارزيابي عملکرد و تبديل نتايج به مقادير ريالي پاداش با توجه به مدلهاي از پيش تعيين شده(بسته به نياز سازمان طراحي ميشود)
 • ارزشيابي هاي متفاوت همزمان در سازمان
 • دوره هاي متفاوت ارزيابي(مقطعي، روزانه، هفتگي، ماهانه و...)
 • دوره پاسخ دهي به پرسشهاي ارزيابي مجزا از دوره ارزيابي و کنترل مهلت پاسخ دهي
 • استفاده از روشهاي متنوع ارزشيابي عملکرد
 • ارزشيابي افراد با شرح وظايف
 • تعيين ارزيابهاي متفاوت در هر ارزيابي با ضرايب وزني متفاوت
 • تفکيک امکانات با توجه به نقش هر فرد در سيستم ارزيابي(مدير ارزيابي سيستم، ارزياب، تائيد کننده، ارزيابي شونده)
 • تعريف چارت،واحد, پست و مشاغل سازماني با الگوي درختواره
 • پيشنهاد دهي توسط ارزياب
 • تائيد ارزيابي توسط مافوق(جديد)

نرم افزار ارزیابی عملکرد کارکنان