استقرار سیستمهای ارزیابی عملکرد کارکنان
با توجه به اهمیت این موضوع که تنها خرید و اجرای نرم افزار ارزیابی عملکرد منجر به پیاده سازی کامل نظام ارزیابی عملکرد و در نهایت مدیریت عملکرد کارکنان نمیگردد از اینرو رایان پرداز گروه مشاوره ارزیابی عملکرد را تشکیل داد.
در این راستا نیاز هر سازمان تعیین گردیده و نظام مدیریت عملکرد طراحی و نرم افزار تولید شده اختصاصی بر بستر سازمان پیاده سازی میشود