پس ازچندسال فعالیت موفق کارشناسان IT شرکت تقطیران درتولید نرم افزاربه منظوررفع نیازدرون سازمانی واستقبال بازدید کنندگان ازاجرای این سیستمها ، شرکت رایان پرداز تقطیران در سال 1390 تاسیس گردید تا با هویتی مستقل از تجارب کارشناسان در گرایشهای مختلف مهندسی استفاده و با تولید نرم افزار تجربه ای متفاوت را در اختیار سازمان ها قرار دهد. همچنین شرکت عضو شواری عالی انفورماتیک ...

معيار سنجش موفقيت هرسازمان، کيفيت عملكرد منابع انساني آن مي‌باشد منابع انساني کيفي، قادر است سازمان را در رسيدن به هدف هاي خود ياري کند. در سازمان هاي پيشرو، اهداف منابع انساني و سازمان در يك راستا قرارگرفته و با ايجاد هماهنگي و ارائه راهنمايي‌هاي لازم توسط مديران، احساس تعلق خاطر بيشتر در سازمان ايجاد ميگردد.

امروزه سازمان ها با محيط هاي پرچالش دروني و بيروني روبرو هستند. از اين رو، ضرورت تغيير در ساختارهاي سنتي احساس مي‌شود از جمله تغيير در ارزيابي عملكرد. بدين دليل در سال هاي اخير ارزيابي عملكرد به عنوان يكي از راهبردهاي توسعه منابع انساني و در نتيجه بهبود كيفيت ارائه محصول و خدمات اهميت زيادي پيدا کرده است.