رایان پرداز بهترین ها را به مشتریان خود پیشنهاد میدهد

سامانه پارس ارزیاب(پرسشنامه،نظرسنجی،فرم ساز)

  • ایجاد پرسشنامه جدید

    دراین بخش امکان طراحی و ایجاد پرسشنامه مورد نظرتان فراهم شده است

  • جمع آوری دیتا

    دراین بخش امکان جمع آوری دیتای مورد نظرتان فراهم شده است

  • گزارش گیری

    دراین بخش امکان گزارش گیری مبتنی پرسشنامه مورد نظرتان فراهم شده است

نرم افزار ارزیابی عملکرد کارکنان